Кладнишкият манастир

August 26th, 20103:17 pm @

1


Кладнишкият манастир

Кладнишкият манастир “Свети Николай Мирликийски Чудотворец” се намира на 30км от София в западния склон на Витоша. Извисява се малко над село Кладница, на едно възвишение между две реки на около 1200м. надморска височина. На запад от двора на манастира се разкрива прекрасна гледка към цялото Пернишко поле. Още по време на второто българско царство е имало крепост в този район, която се е владяла от местен болярин. Във вътрешността на крепостта е имало две църкви – в долната част се е намирала църквата “Св. Никола”, която именно е част от днешния Кладнишки манастир, а в горната – “Св. Петка”, чийто развалини се виждат и до днес. При завземането на крепостта от турците са изклани всички нейни обитатели, а сградите ведно с църквите са били изгорени. Въпреки това, местни хора поправили двете църкви и продължили да идват в местността и да се молят. Постепенно църквите се обединили в манастирски комплекс.

Стенописите са характерни със своя примитивизъм и илюстративност. За жалост, голяма част от тях са повредени. Тези, които са на тавана, са частично отмити от дъждовете, а цялата стена е оронена на 1,50-1,80 м. над пода. Повечето от стенописите се съпътстват със списъци на дарителите платили за зографията. Иконостасът е резбован, дооформен с гипс и покрит.

Днес има само двама монаси в манастира, които го поддържат макар да има трудности. От няколко години се опитват да построят училище, за да учат децата на православие. Събрали известна сума и започнали да го строят сами, но даренията не стигнали и докато съберат, за да го довършат то се разрушило. Все още имат надежда,че ще съберат дарения да довършат училището, за да могат децата да идват и се учат на християнските ценостти.

kladnica-2

The Kladnitsa Monastery of St. Nicholas Mirlikiyski Miracle Worker “is located 30km from Sofia on the western slope of Mount Vitosha. It rises a little above the village Kladnitsa on a hill between two rivers about 1200 meters. altitude. We…st of the courtyard, there is a magnificent view of the entire field of Pernik.It was a fortress during the Second Bulgarian Kingdom, which is ruled by a local noble. Inside the fortress there were two churches – the bottom was located St. Nicholas, which is precisely part of today’s Kladniski a monastery at the top – St. Petka, whose ruins are visible today. When the castle was captured by the Turks, they slaughtered all its inhabitants, and buildings along with the churches were burned. However, local people and repaired the two churches continued to come in the place and pray. Gradually the churches united in a monastery complex.

The murals are characterized by their primitiveness . Unfortunately, most of them are damaged. Those who are on the ceiling were partially washed away by rains, a whole wall of the shell is from 1.50 to 1.80 m above the floor. Most of the paintings are accompanied by lists of donors paid for paintings. The alter is carved, shaped and covered with plaster.

Today there are only two monks in the monastery, who support it although there are difficulties. For several years, they are trying to build a school to teach the Bible to children. they gathered some money and started to build it themselves, but donations which collected were not enough to finish it, and it have been destroyed by the weather little by little. Still they have hope that will collect donations to finish school, so that children can come and learn the Christian values