България онлайн 2014

December 13th, 201411:13 pm @

0


България онлайн 2014

През 2014 г. 56,7% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан растеж от 3 процентни пункта спрямо предходната година. Приблизително същото е увеличението на относителния дял на домакинствата, използващи широколентов достъп (2,9 процентни пункта), като делът достига до 56,5% за 2014 г., или почти всички домакинства, имащи достъп до интернет, са с осигурена бърза и надеждна връзка. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Показателна е тенденцията за навлизането на новите технологии – за петгодишен период относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 23,6 процентни пункта, а използването на широколентова връзка бележи ръст от 30,5 процентни пункта.

През 2014 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет – 63,4%, е Югозападният район, към който принадлежи и столицата. След него се нареждат Северният централен и Южният централен район, съответно с 59,6 и 54,2%. От тенденцията за страната значително изостават домакинствата от Северозападния район, където 43,8% от тях имат достъп до интернет.

През 2014 г. 53,7% от населението на възраст 16 – 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като на базата на предходната година е отбелязан ръст от 2,5 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. – ръст от 12,1 процентни пункта. Същевременно се наблюдава спад в относителния дял на лицата на възраст 16 – 74 навършени години, които никога не са използвали интернет – от 51,2% през 2010 г. до 37,1% през 2014 година.

Данните от проведените до момента изследвания за използване на ИКТ показват, че най-активни потребители в мрежата са младежите на възраст между 16 и 24 години, като през 2014 г. 83,1% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Констатира се обратнопропорционална зависимост между възрастовите групи и честотата на регулярното използване на интернет – при по-високите възрастови групи се наблюдават по-ниски стойности на този показател, като от населението в най-високата наблюдавана възрастова група (65 – 74 навършени години) едва 9% използват глобалната мрежа.

Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 54,7 и 52,6%.

Значителни са и различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 86,3% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 23,4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2014 г. 50,8% от регулярните интернет потребители използват мобилно устройство за достъп до интернет извън дома и работното място, чрез мобилните телефонни мрежи или публичен WiFi достъп. От тях 84,3% достъпват мрежата чрез мобилен телефон, 5,4% – чрез портативен компютър и 6% – чрез друго мобилно устройство за достъп до интернет.

Основни цели и предмет на използване на интернет за лични цели

През 2014 г. регулярните интернет потребители използват най-често мрежата с цел комуникация. 95,7% от тях посочват, че използват интернет за изпращане/получаване на е-поща, разговори или видеоразговори (чрез приложения за комуникация като Viber, Skype и др.) или за участие в социални мрежи (Фейсбук, Туитър и др.). За достъп до информация (четене на онлайн вестници, новини или намиране на информация за стоки и услуги) от удобствата на глобалната мрежа се възползват 87,8% от лицата. Следва делът на използващите интернет за забавление (слушане на радио, играене на игри, изтегляне на снимки, филми или музика и др.) – 63,9%, и за творчество (качване на собствено съдържание като текст, музика, видео в сайтове за споделяне или създаване на уебстраници, блогове и др.) – 36,6%.

Едва 3,5% от лицата, регулярно ползващи интернет, се възползват от е-здравеопазването (записване на час при практикуващ лекар, болница и др.). За други онлайн услуги, свързани с резервации при пътувания, продажба на стоки или услуги, интернет банкиране, мрежата използват 29,5% от лицата.

Използване на облачни услуги

През 2014 г. за първи път беше изследвано използването на т.нар. облачни услуги (Cloud Services) за лични цели. Това са услуги, които предоставят възможност за съхраняване на файлове на сървър, достъпен чрез интернет. Много от тях се използват за споделяне на файлове с други лица. Извършването на действия в облака означава, че лицата, вместо да използват собствени ресурси (хардуер, софтуер), могат чрез интернет да използват ресурсите на доставчика на облачните услуги.

Резултатите от изследването показват, че в България през 2014 г. 21,3% от регулярните интернет потребители на възраст 16 – 74 години използват складово пространство в интернет за съхранение или споделяне на документи, снимки, музика, видео, други файлове или услуги за споделяне на файлове.

От регулярно ползващите интернет потребители на облачна услуга са 23,1% от мъжете и 19,4% от жените.

От лицата на възраст 16 – 24 години, редовно ползващи интернет, 34,2% са потребители на облачните услуги, като това отново определя младата възрастова група като най-активна в използването на новите технологии. Следва делът на лицата на възраст 25 – 34 години (24%) и 35 – 44 години (19,9%). Едва 8% от лицата на възраст над 55 години, които редовно използват глобалната мрежа, използват складово пространство в интернет или услуги за споделяне.

Използване на интернет от лицата за взаимодействие с обществени институции

През 2014 г. 21% от лицата използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление. Най-значителен е делът на лицата, които са получавали информация от интернет страница или уебсайт на публичната администрация (19,5%), следван от дела на изтеглилите формуляри от официална интернет страница (13,5%) и изпратилите попълнени формуляри (7,4%) през последните дванадесет месеца.

Жените са по-активни от мъжете при използването на предлаганите онлайн услуги от публичната администрация – съответно 22,1 и 19,9%.

Електронна търговия

Данните от изследването за 2014 г. показват, че постепенно се увеличава делът на хората, които пазаруват за лични (неслужебни) нужди онлайн – 16,6% от лицата на възраст 16 – 74 навършени години са направили онлайн покупки през последните дванадесет месеца, което е с 4,5 процентни пункта повече спрямо предходната година.

През 2014 г. мъжете са били по-активни в онлайн пазаруването от жените – съответно 17,2 и 16%.

Най-често онлайн се купуват дрехи и спортни стоки, като 72,5% от пазарувалите по интернет са закупили такива артикули. На следващо място е закупуването на стоки за дома (31,3%) и покупките, свързани с пътувания или хотелски резервации (28%).

 

снимката – пано на Таня Иванова