Преди известно време мой много добър приятел ми изпрати тази шумерска поема(3100-2000 преди новата ера). Заинтригуваме и днес седнах и я преведах(аз не съм професионален преводач).

Позволи ми да те науча на женските лъжи

Когато аз ,дамата,прекарах вчерашния ден
Когато аз, Инана,прекарах вчерашния ден


Докато прекарах деня, докато танцувах,

докато пеех песни през целия ден до вечерта,

Той ме срещна, той ме срещна.

"Господарят, приятел на Ан, ме срещна;
господарят ме взе в ръцете си,


Укумгал-Ана ме прегърна през врата.

" ..... пуснете ме,  че да мога да си отида в  къщи!

Приятел на Енлил, позволете ми да  си отида и  да вляза в нашата къща!

Каква лъжа мога да кажа на майка ми?

Каква  лъжа да кажа на моята майка Нингал? "

"Позволете ми да ви науча, позволете ми да ви науча!


Инана,позволете ми да ви науча на женските лъжи:

"Приятелката ми танцуваше с мен на площада.

Тя тичаше наоколо игриво с мен, удряйки  барабана.

Тя пя  сладки песни за мен.

Там прекарах деня с нея в удоволствие и наслада. "

Кажи тази лъжа на твойта майка.

Що се отнася до нас, нека те любя на лунна светлина!

Позволи ми да разхлабя гребените ти на свещен и пищен диван.

Може там да прекараш сладък ден с мен в чувствено удоволствие. "
*************************************************************************


‎(Sumerian Poem-3100BC - 2000BC)
***Let Me Teach You the Lies of Women***

While I, the lady, was passing the day yesterday,
...while I, Inana, was passing the day yesterday,
while I was passing the day, while I was dancing,
while I was singing songs all day until evening,
he met me, he met me.
The lord, the friend of An, met me;
the lord took me in his hands,
Ucumgal-ana embraced me about my neck.
"......, let me go, so that I can go to our house!
Friend of Enlil, let me go, so that I can go to our house!
What lie can I offer to my mother?
What lie can I offer to my mother Ningal?"
"Let me teach you, let me teach you! Inana,
let me teach you the lies of women:
"My girlfriend was dancing with me in the square.
She ran around playfully with me, banging the drum.
She sang her sweet songs for me.
I passed the day there with her in pleasure and delight."
Offer this as a lie to your own mother.
As for us—let me make love with you by moonlight!
Let me loosen your combs on the holy and luxuriant couch.
May you pass a sweet day there with me in voluptuous pleasure."


Източник:

http://www.humanistictexts.org/sumerlove.htm#12