Вода


Материал- ръчна хартия - авторска техника ,темпера и акварел, автор Daniela Knezhevich


Водата е живот. Вдъхновява споделяне, миг по миг, звук по звук,/ лъч по лъч ,сияние на дъното ,игра на светлината / , събран в тишината. Водата разказва щрихи от теб в неописуема мелодия. Вечер, утихвайки, докато притваряш очи забравяш суетата, шума и думите, всяка капчица влива от себе си в теб. Водата е усещане за изящно гостоприемство, ако решиш да помълчите заедно. Окъпва натежалото, напомня съвършеното в теб, но докато се опитваш да я прошепнеш, думите изтичат. Водата помни всеки концентричен кръг образувал се от докосване, сяда до теб , гали , знае името ти от фините капчици полепнали в косите ти, обича и събира.Стихията на водата чрез техниката на акварела и в основата на ръчната хартия ,потапят в дълбините на най-финните вибрации във материалния образ за да стигне до емоционалната и духовна същност на хората .Използвани са космичните символи на знака вода чрез образите на змии ,риби ... С ръчната хартия ,която пластично наслагвам върху повърхноста , моделирам и колажирам , създавам усещане за дълбочина на различни нива . Това късче водно пространство е населено с образи -приказни и реални , образи на хора и змии,реки и скали ,море , птици и животни. Сътворявам свой свят в който всичко е в хармония -течението и покоя , радостта и тъгата, светлината и мрака ,студеното и топлото , живота и смъртта.Вечният кръговрат. Водата е живот.water


Water


Material, handmade paper - mixed technique, tempera and watercolor .


Water is life. Inspires  sharing , moment by moment, sound by sound, / sun beam by sun beam, a radiance on the bottom, a play of light / collected in silence. Water tells your shades in an indescribable melody. In the evening, when you get quiet, you close your eyes, you forget bustle , noise and words , each droplet flows of itself in you. Water is a feeling of exquisite hospitality , if you decide to y it in silence, together. Water washes away all the heavy things , it reminds you the perfect in you, but while trying to whisper it, words flow out. Water remembers each concentric circle, formed by touch , sits next to you , caresses you, it knows your name by the fine drops, clinging in your hair , it loves and gathers. The natural force of water through the technique of watercolor and the foundation of handmade paper immerse in the depths of the most subtle vibrations in the material image, so it can get to the emotional and spiritual nature of men.

Cosmic symbols are used to mark the sign of the water by images of snakes , fish ... With handmade paper , which I plastically overlay on the surface I shape and make collages , creating a feeling of depth at different levels. This piece of water space is populated with fabulous and real images of humans and snakes , rivers and rocks , sea, birds and animals. I create a world of my own, in which  everything exists  in harmony – the flow and the peace, the joy and the sorrow , the light and the dark , the hot and the cold , life and death . The eternal  circle.

Water is life.