Над 60% от деветгодишните деца в ЕС учат в училища, които все още не разполагат с цифрово оборудване. Днес Европейската комисия (ЕК) обяви

„Отваряне на образованието“,

план за действие за преодоляването на този и други, имащи отношение към цифровите технологии, проблеми, възпрепятстващи училищата и университетите да предоставят висококачествено образование и цифровите умения, които до 2020 г. вече ще бъдат необходими за 90% от работните места.


За да спомогне за началото на инициативата, Комисията открива нов уебсайт - Oтворено образование Европа - http://www.openeducationeuropa.eu/, Facebook стр на адрес https://www.facebook.com/eLearningEuropa, който ще позволи на учащите се и на образователните професионалисти и институции да ползват заедно образователни ресурси със свободен достъп.

Между 50 и 80% от учащите се в държавите от ЕС не използват никога цифрови учебници, софтуер за упражнения, предавания/подкастове (цифрови аудиовизуални формати, разпространявани по интернет), симулации или образователни игри. Повечето учители в началното и средното образование не считат себе си за „цифрово вещи“ или за способни да преподават ефективно „цифрови“ умения, като 70% от тях биха желали да са по-обучени по отношение на използването на ИКТ. Най-голям шанс за достъп до интернет в училище имат учениците в Латвия, Литва и Чешката република (над 90%), което е два пъти повече, отколкото в Гърция и Хърватия (около 45%).

Висшето образование е също така изправено пред „цифровото предизвикателство“. Предвид очакваното значително нарастване на броя на студентите в ЕС през следващото десетилетие университетите трябва да адаптират традиционните методи на преподаване и да предлагат комбинация от присъствени и онлайн учебни часове, като например масови отворени онлайн курсове (МООК), които позволяват получаването на достъп до образование навсякъде, по всяко време и посредством всяко устройство. Много университети обаче не са готови за тази промяна.

„Отваряне на образованието“ е съвместна инициатива, ръководена от Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, и Нели Крус, заместник-председател на Комисията, отговарящa за Програмата в областта на цифровите технологии. Тя е насочена към три основни области:

  • Създаване на възможности за иновации от страна на организациите, преподавателите и учащите се.

  • Засилено използване на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), като се гарантира, че учебните материали, изготвени с публично финансиране, са достъпни за всички.

  • Подобряване на материалната база и свързаността на училищата от гледна точка на ИКТ.


Инициативите, свързани с „Отваряне на образованието“, ще бъдат финансирани с подкрепата на Eразъм+ — новата програма на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта, на Хoризонт 2020 — новата програма за научни изследвания и иновации, както и на структурните фондове на ЕС.