България – страната с най-много бездетни домакинства в ЕС


В България живеят около 2,8 милиона домакинства, като най-висок е процентът на единичните домакинства без деца (26,5 на сто), сочи анализ на европейската статистическа служба „Евростат” за структурата на населението в ЕС-28 през 2014 г.


Втора по численост у нас е бройката на семейни двойки без деца - 25,6 на сто от общия брой на частните домакинства. Двойките с деца съставляват 17,4 на сто от общия брой домакинства, а единичните домакинства с деца - 2,8 на сто.


Данни на НСИ потвърждават тенденцията за увеличаване на домакинствата без деца у нас.


Според статистиката за 2011 г. най-висок е бил процентът на едночленните домакинства - 30,8 на сто, двучленните домакинства са били 28,4 на сто, а домакинствата с едно, две или повече деца, съответно - 20 на сто, 13 на сто и 7 на сто.


Броят на едночленните домакинства у нас от 662 853 през 2001 г. е нараснал до 925 385 през 2011 г., отчита още НСИ.


Според анализа на „Евростат” едно домакинство у нас има 2,4 броя членове средно. По този показател попадаме в една група с Белгия, Гърция, Латвия Литва и Словения.


Най-големите домакинства в ЕС са регистрирани в Хърватия (2,8 броя членове средно) и Малта, Кипър, Полша, Румъния и Словакия (по 2,7 броя членове в семейство). Най-малки домакинства в рамките на ЕС са регистрирани в Швеция и Германия - по 2 члена в домакинство.


Най-често срещаният тип домакинство в ЕС е отделният човек да живее сам - 32,7 на сто от регистрираните близо 220 милиона домакинства в Евросъюза.


Най-висок е делът на самотните домакинства в Швеция - близо 47 на сто, Финландия, Дания и Германия - по около 40 на сто. Най-малко самотни домакинства са регистрирани в Малта и Кипър - по около 20 на сто.


Като цяло най-много домакинства има регистрирани в Германия - около 40 милиона, Великобритания и Франция - по около 28 милиона.


Най-нисък е броят на регистрирани домакинства в Малта - около 150 хиляди и Люксембург - около 220 хиляди.