Това е една възможност с която културно да сложите край на вашия брак, ако сте достигнали до това решение.

Това са документите, които трябва да подготвите и да подадете. За София мястото е в центъра, на ул . Съборна 9.

  1. Искова молба – 2 бр

  2. Споразумение

  3. Акт за брак – оригинал

  4. Акт за раждане на деца – копие

  5. Нотариален акт за имоти, коли и др

  6. Съобщение за прекратен брак

  7. Вносна бележка за 25 лв преведени по сметка на СГС – да се плати преди подаване на документи


Когато съпрузите са съгласни сключеният между тях брак да бъде прекратен, се подава молба до съда по постоянния адрес на единия от тях, придружена от сключено споразумение и останалите документи. Не е необходимо в молбата да се посочват причините за искането бракът да бъде прекратен. Необходимо е взаимно и непоколебимо сериозно съгласие за това.

Съгласието се изразява от съпрузите пред съда, като те са длъжни да се явят в първото по делото заседание лично, за да го изразят.

Въпросите, които задължително се уреждат със споразумението са относно местоживеенето на децата, родителските права, личните контакти с другия родител и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, фамилното име и издръжка между бившите съпрузи

На първото заседание двамата съпрузи трябва да се явят лично, за да заявят, че поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие и споразумението си. При неявявяне в насроченото открито заседание без уважителна причина на който и да е от съпрузите, делото се прекратява.

След като и двете страни са се явили на заседанието и съдът е проверил тяхната самоличност те трябва да заявят съгласието си за развод. Съдът разглежда постигнатото между тях споразумение. За да бъде утвърдено от съда, то трябва да защитава интересите на децата, като по своя преценка съдът може да поиска становище от Дирекция „Социално подпомагане”, да е пълно и да не противоречи на закона. При неспазване на някое от тези изисквания съдът дава срок за изправяне на недостатъците. Ако в дадения от съда срок недостатъците не бъдат отстранени, съдът отхвърля искането за развод.

След като се убеди, че съгласието на съпрузите е сериозно и непоколебимо и споразумението не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

При допускане на развод по взаимно съгласие се определя окончателна държавна такса до 40 лева по сметка на районния съд. При споразумение за имуществени отношения се плаща и по 2% върху стойността на всеки дял, а за издръжката 2% върху платежите за три години.

При допускане на съдебна експертиза за оценка на имоти и автомобили в хода на съдебното производство, размерът на депозита се определя от съда и се внася по сметка на съответния районен съд.

Тази информация не представлява правен съвет.