Световен ден за безопасност на труда

Световен ден за безопасност на труда

28 април е световен ден за безопасност на труда.


В новините присъстват случаи на нарушения на безопасност на труда, някои, от които завършват трагично, с човешки жертви. Тенденцията, която се наблюдава е, че

Вече няма работа без стрес!


stres na rabota
Всички изследвания, включително и в България, направени през последните години, потвърждават наличието на стрес при работа във всички страни, във всички професии и при всички работещи. Данните за стреса в различните страни-членки на ЕС показват, че в някои икономически дейности, например здравеопазване, на стрес са изложени между 50 и 60 на сто от работещите.


Дефиницията за стрес на Международната организация по труда гласи: "това е вредна физическа и емоционална реакция, причинена от дисбаланса между възприеманите искания и възприеманите ресурси и възможностите на индивидите да се справят с тези искания. Стресът на работното място се появява, когато изискванията към полагания труд не съответстват или надхвърлят възможностите на работещите, не са осигурени необходимите ресурси за справяне с поставените задачи, както и когато знанието или възможностите на работниците и служителите не съответстват на очакванията на работодателя."

Европейското изследване на предприятията по отношение на новите рискове (ESENER) показва, че инцидентите, мускулно-скелетните увреждания и стресът при работа са сред главните проблеми в сферата на труда.

Сходни са и резултатите от Националното изследване на условията на труд, проведено през 2010 г.  от българската Главна инспекция по труда - 40% от респондентите се оплакват от стрес, повече от 60% – от обща умора. Между 20 и 26% – от проблеми със съня, тревога и раздразнение, неразположения, които също се проявяват в резултат на стреса.

В същото време, несигурната социално-икономическа среда и ситуация на пазара на труда, засилващата се конкуренция сред производители, водят до постоянно завишаване на изискванията към работещите и очакванията на работодателите, което увеличава стресогенните фактори.

В стресова работна среда поведението на работещите е различно и обременено с емоционални разстройства, поведенчески проблеми, водещи до рискове от поява на психически и физически болести.

Производителността на труда им, както и качеството на изпълнението на задачите намаляват, което е проблем за работодателите. Върху работата влияе и стресът, предизвикан от проблеми извън работното място. Затова от Международната организация по труда отчитат, че справянето с него е колективно предизвикателство. Решения трябва да се търсят както от работодателите, работниците, специалистите по безопасност и здраве, службите по трудова медицина, контролните органи и т.н., така и от обществото като цяло, чрез подкрепящи политики и програми за съвместяване на личния и професионалния живот.

Стресът на работното място може да бъде овладян чрез различни мерки като поставяне на ясни и точни задачи, съобразени с възможностите на работниците и служителите и с оптимален срок за изпълнение, по-чести срещи между работещи и ръководители за обсъждане на проблеми, обучения за повишаване на квалификацията и уменията, терапевтични програми за овладяване на стреса, организиране на тиймбилдинги и др.

Според българското законодателство работодателят носи отговорност за всеки елемент на работната среда, свързан със здравето и безопасността, включително и психосоциалните фактори, които пораждат стрес. Той трябва да оцени психосоциалните рискове и да изготви план за действие за минимизирането им, припомнят от Главна инспекция по труда.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.